Việt Nam thúc đẩy gắn kết với lĩnh vực hợp tác chuyên môn của UNESCO

  thời gian phát hành:2023-11-12 09:25:45   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho biết Việt Nam đã đi được nửa nhiệm kỳ của Hội đồng chấp hành, được đánh g game đổi thuong。
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho biết Việt Nam đã đi được nửa nhiệm kỳ của Hội đồng chấp hành,ệtNamthúcđẩygắnkếtvớilĩnhvựchợptácchuyênmôncủ được đánh giá là thành viên tích cực và có trách nhiệm, đóng góp vào các hoạt động của UNESCO.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất