Bạn đang ở đây:Điểm phát sóng >>chữ

【no 907 bi hu】Di sản đô thị Nam Bộ: Phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch

Điểm phát sóng975 người đã xem

Giới thiệuBảo tồn, phát huy giá trị của di sản, coi di sản là tài nguyên để phát triển du lịch là một trong nh ...

Bảo tồn,ảnđôthịNamBộPháthuygiátrịgắnvớipháttriểndulịno 907 bi hu phát huy giá trị của di sản, coi di sản là tài nguyên để phát triển du lịch là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần bảo vệ các di sản đô thị nói riêng, các di sản văn hóa nói chung.

Tags:

Những bài viết liên quanLiên kết